• Książki o grach w świetnym wydaniu!
  • Szybka wysyłka
  • Bezpieczne płatności

Regulamin

Regulamin

1. Sklep internetowy wydawnictwoopenbeta.pl, zwany dalej „Sklepem”, jest prowadzony przez firmę Kosman-Media, ul. Hlonda 10E/171, 02-972 Warszawa, NIP: 7811685395.

2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem internetu, realizując zamówienia złożone na stronie https://wydawnictwoopenbeta.pl/. Zasady korzystania ze Sklepu określa niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”). W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 t.j.).

3. Nabywcą towarów oferowanych w Sklepie jest pełnoletni użytkownik Sklepu (w tym użytkownik, który dokonał uprzedniego założenia konta w Sklepie) który złożył Zamówienie (dalej: „Klient”). Klient oświadcza, że dane podane przez niego Usługodawcy, w szczególności dane osobowe oraz firmowe, adres dostawy i korespondencji, są prawdziwe i kompletne.

4. Przeglądanie treści Sklepu nie wymaga podania jakichkolwiek danych. Prawidłowe korzystanie z Witryny wymaga dysponowania systemem teleinformatycznym spełniającym wymagania: ekran o rozdzielczości co najmniej 1024 x 768 pikseli; dostęp do sieci Internet; przeglądarka stron internetowych Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, w wersji najnowszej, z włączoną obsługą plików Cookies; do odbierania wiadomości poczty elektronicznej – posiadanie konta i adresu poczty elektronicznej.

5. Sprzedaż towarów przez Sklep odbywa się w drodze zawarcia za pośrednictwem sieci Internet umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Usługodawcę.

6. Przedmiotem umowy sprzedaży mogą być towary prezentowane w Sklepie i znajdujące się w ofercie w chwili składania Zamówienia. Przy płatnościach kartą realizacja zamówienia zaczyna się w momencie uzyskania pozytywnej autoryzacji. 

7. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są cenami brutto w PLN i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, które wskazane są w momencie składania Zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

8. Składanie Zamówień możliwe jest bez uprzedniej rejestracji konta w Sklepie.

9. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.

10. Zamówienie zostanie wysłane w terminie 7 dni, pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W innych przypadkach Sklep informuje o dacie dostępności towaru. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

11. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów w magazynie.

12. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. O możliwości wyboru metody dostawy klient informowany jest podczas finalizacji zamówienia. W wypadku zamówień na usługi cyfrowe, towar dostarczany jest za pomocą poczty elektronicznej. Książki w postaci cyfrowej udostępniane są w formatach mobi oraz epub.

13. Klient płaci za zamówiony towar za pośrednictwem jednego z dostępnych systemów płatności. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

14. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem opisanych w niniejszym paragrafie, składając Usługodawcy stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od dnia zrealizowania Zamówienia (termin dostawy produktów na adres wynikający z Zamówienia). Do zachowania terminu wystarczy odesłać na adres sklepu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W przypadku zakupu produktów cyfrowych przyjmuje się, że Klient wyraża zgodę na natychmiastowe wykonanie umowy i udostępnienie mu treści cyfrowych przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od umowy. Wyrażenie zgody oznacza brak możliwości odstąpienia od umowy (dotyczy tylko produktów cyfrowych).

15. Zwroty przyjmowane są w terminie 14 dni. Aby zwrot został przyjęty, towar nie może mieć śladów używania, ani nie może być zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim dokumentem zakupu. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru, która zostanie zwrócone w ciągu 10 dni roboczych przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany przez Klienta lub przypisane do karty płatniczej. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

16. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w Sklepie. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas dostawy lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy klient powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką pocztową pod adresem sklepu wraz z fakturą na adres Sklepu. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem. W przypadku uzasadnionej reklamacji towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

17. W przypadku stwierdzenia wady produktu i skorzystania przez Konsumenta z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi, Konsumentowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia produktu. Konsument może żądać: naprawy produktu, wymiany produktu na wolny od wad, obniżenia ceny produktu albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

18. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy Kosman-Media Marcin Kosman, Al. Rzeczypospolitej 20/137, 02-972 Warszawa. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Kupującego uprzywilejowanego – na koszt Sprzedawcy, na ww. adres. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wydawnictwoopenbeta[at]gmail.com. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

19. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

20. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

21. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dane osobowe nabywcy zostaną wprowadzone do bazy danych Sklepu wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia.

22. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Produkt zostały dodany do koszyka

Przejdź do koszyka
facebook instagram pinterest twitter youtube linkedin tiktok twitch spotify website search menu close shopping-cart information menu-arrow check arrow-left-short arrow-right-short arrow-right-long